voorwaarden

Algemene Voorwaarden van LB koi, gevestigd te Halsteren Versie geldig vanaf 01-01-2015
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LB Koi en op iedere tussen LB Koi en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van LB Koi .
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LB Koi  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LB Koi erkend.
  4. LB Koi garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal LB Koi bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 14 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  3. Aan de leveringsplicht van LB Koi zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
             LB Koi geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het  
             rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod
             tot levering.
 1. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 1. Prijzen
  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW maar Excl. verzendkosten
 2. Zichttermijn / herroepingsrecht
  1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij LB Koi. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om   het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
             De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel  
             van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
             verpakking  en bijbehorende documentatie en in nieuw staat verkerend en voer dient droog te zijn en te 
             blijven. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard, vochtig of op enige wijze beschadigd zijn
             geraakt dan behoudt LB Koi zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van
             hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt LB Koi binnen 14 dagen na goede ontvangst van de
             retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet
             de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de
             gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald de verzendkosten 
             komen voor de afnemer.
             Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de
             aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een
             duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
                 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 1. Het herroeping recht geldt niet voor:
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is   begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 •  
 1. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij LB Koi , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LB Koi . LB Koi houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. LB Koi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. LB Koi maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 2. Garantie en conformiteit
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de afnemer door LB Koi gegrond worden bevonden, zal LB Koi  de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van LB Koi bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken . Iedere aansprakelijkheid van LB Koi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. LB Koi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens LB Koi in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf niet goed heeft behandeld, opgeslagen of bewaard, of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LB Koi en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 3. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt LB Koi zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden LB Koi slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van LB Koi gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. LB Koi kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen LB Koi en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door LB Koi op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. LB Koi behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 5. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LB Koi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en kunnen geen voorwaarden aan onttrokken worden.
 6. Overmacht
  1. LB Koi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LB Koi alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. LB Koi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LB Koi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien LB Koi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 7. Aansprakelijkheid
  1. LB Koi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, vissen, vijver en toebehoren en andere objecten ontstaan door de producten . Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van alle door LB Koi aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
         LB Koi zolang de afnemer de vorderingen van LB Koi uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of   
         latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
         verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang
         de afnemer de vorderingen van LB Koi wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
         verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en
         kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 1. De door LB Koi geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 2. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LB Koi of een door LB Koi aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LB Koi haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LB Koi zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen
 5. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LB Koi en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Bergen op Zoom kennis, tenzij LB Koi er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.